Supersnabb WordPress installation på Adminor SSDVPS

Det första du behöver är en SSDVPS från Adminor (även om det går bra med andra leverantörer också så rekommenderar vi våra tjänster)

SSDVPS:en ska köra Ubuntu 14.04 LTS för att denna guide ska vara kompatibelt.
Vi kommer använda oss utav Zach Adams guide för att installera en miljö med följande komponenter:

Percona DB (MySQL) (Looking for MariaDB? Try this)
HHVM (Default PHP Parser)
PHP-FPM (Backup PHP Parser)
Nginx
Varnish (Running by default)
Memcached and APC
Clean WordPress Install (Latest Version)
WP-CLI

 

Installation

 1. SSH:a till din nyligen skapade server, lägg till nödväntiga apt paket om dessa redan inte är installerade:
  sudo apt-get install software-properties-common
 2. Lägg till Ansible med sudo add-apt-repository ppa:ansible/ansible
 3. Uppdatera Apt med sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
 4. Installera Git oc Ansible med sudo apt-get install ansible git
 5. Klona detta repository med git clone https://github.com/zach-adams/hgv-deploy-full/
 6. Flytta in till  cd hgv-deploy-full
 7. Editera hosts filen och ändra yourhostname.com till ditt eget hostname. Om du har fler siter på denna server så lägg till varje domän på en ny rad.
 8. Editera yourhostname.com filen in host_vars katalogen till ditt eget hostname. Om du vill installera fler siter på denna server så ska du kopiera den nuvarande och byta namn på den till den andra sitens domän .
 9. Ändra site specifik information inklusive lösenord innuti hostname filen i host_vars katalogen
 10. Kör Ansible med sudo ansible-playbook -i hosts playbook.yml -c local. Får du några fel så kontakta oss så kanske vi kan hjälpa till.
 11. Ta bort den klonade git katalogen från din server med rm -rf hgv-deploy-full/
 12. Kör /usr/bin/mysql_secure_installation för att installera MySQL och säkra det. Ditt root-lösenord är tomt från början.
 13. Starta om Varnish och Nginx med: sudo service varnish restart && sudo service nginx restart
 14. Du bör nu vara klar! En ny WordPress installation som kör HHVM och Varnish bör nu vara klar i hostname/s!

 

Hur man installerar en Ny Site / Hostname

Dessa steg funkar bara om du installerat med metoden ovan. Ta alltid en backup på din server innan du gör ändringar!

 1. Ta en backup
 2. Följ steg 1-6 ovan
 3. När du kommer till din hosts fil följ samma steg MEN dinkludera inga tidigare installationer av WordPress eller hostnames, bara de nya du vill installera.
 4. Upprepa detta för din host_var katalog
 5. Följ steg  9-12 och får du några problem så kan du kontakta oss så kanske vi kan hjälpa till.

Hur man stänger av Varnish (använd bara Nginx)

Om du får problem att ändra eller får problem med backend när du använder Varnish så kan du stänga av det och bara använda Nginx. Du bör fortfarande få relativt god prestanda. Så här gör du det:

 1. Öppna varje konfiguration i Nginx för siter du har installerat på din server med kommandot: sudo nano /etc/nginx/sites-available/your-hostname.com
 2. Ändra listen = 8080; till listen = 80;
 3. Gör detta för alla siter som är installerade på servern
 4. Stoppa Varnish och Starta om Nginx med sudo service varnish stop && sudo service nginx restart
 5. Du bör nu vara klar! Har du ingen cache plugin för wordpress installerat så rekommenderar vi att du skaffar en.

Växla från HHVM tillbaka till PHP-FPM

Din Nginx konfiguration bör växla automatiskt till PHP-FPM om det uppstår problem med HHVM, du kan däremot växla manuellt om du behöver göra det:

 1. Öppna din Nginx konfigurationsfil med  vim|emacs|nano /etc/nginx/sites-available/( Your Hostname )
 2. Ändra följande sektion i slutet av filen:
  location ~ \.php$ {
    proxy_intercept_errors on;
    error_page 500 501 502 503 = @fallback;
    fastcgi_buffers 8 256k;
    fastcgi_buffer_size 128k;
    fastcgi_intercept_errors on;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_pass hhvm;
  }
 1. Ändra fastcgi_pass hhvm; till fastcgi_pass php;
 2. Starta om Nginx med sudo service nginx restart
 3. Du bör nu köra PHP-FPM! Kontrollera med phpinfo(); i en php fil

Vill du att vi installerar åt dig så erbjuder vi konfigurationstjänst. Kontakta oss på [email protected] för offert!

 

Hur man sätter upp och konfigurerar en OpenVPN server på Debian 6 och 7

Att börja med

Denna guide sätter upp en enkel OpenVPN anslutning mellan klient och server för krypterad kommunikation.
För att sätta upp OpenVPN servern som ”roadwarrior” VPN-server (dvs så all internet trafik på din dator tunnlas via OpenVPN) så se tilläggsavsnittet längst ned.

Som med alla guider av teknisk karaktär så friskriver vi oss från ansvar för eventuella problem som kan följa. Guiden förutsätter grundläggande teknisk kompetens.

Du behöver en SSH anslutning till din dedikerade server eller molnserver. Du kan installera som root men vi rekommenderar en vanlig användare med sudo access och det är även så vi kommer sätta upp det i denna guide. Om du ändå vill använda root så ignorera ”sudo”-kommandot  i varje kommandorad.
För att komma åt din server via SSH på Linux eller Mac så kan du använda SSH i en vanlig terminal. Under Windows rekommenderar vi SSH med  PuTTY. När du har en terminal uppe så kan du logga in med kommandot:

ssh username@ipaddress

Efter att du skrivit in lösenordet är du redo att installera OpenVPN.

Installera OpenVPN och generera nödvändiga filer


Innan vi installerar så ska vi se till att alla paket på systemet är uppdaterade. Det kan vi göra genom att köra följande kommando:

sudo apt-get update

Ovanstående kommando laddar ned och uppdaterar paketlistor för Debians pakethanterare ”apt”. Kör nu följande kommando för att uppgradera paket som har nya versioner:

sudo apt-get upgrade

När systemet uppdaterat alla paket kan vi nu installera OpenVPN med följande kommando:

sudo apt-get install openvpn udev

När installationen är klar så kan vi börja konfigurera OpenVPN. Till att börja med så kopierar vi distributionsfilerna (exempelfiler) till en faktisk konfigurationskatalog:

sudo cp -r /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa /etc/openvpn

När det är klart så kan vi generera filer för RSA algoritmen som används till ditt VPN. Du kommer efterfrågas om ett antal olika värden när du genererar nycklarna. Dessa är valfria att fylla in men du bör tänka på att de kommer inkluderas i certifikatet du genererar så skriv inte in några hemliga uppgifter som du inte vill att någon annan ska få reda på.

Kör följande kommandon:

cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/

För att generera RSA filer:

sudo ./vars
sudo ./clean-all
sudo ./build-ca

Efter att certifikaten är genererade så kan du skapa en privat nyckel för servern (denna ska inte delas ut till klienten). För att göra detta skriv följande kommandon, och ändra ’server’ till vad du vill att namnet på din OpenVPN servers filer ska vara. Scriptet kommer också fråga dig om annan information samt generera serverns .crt och .key filer:

sudo . /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/build-key-server server

Gennerera Diffie Hellman nyckelparet med följande kommando:

sudo . /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/build-dh

Nu kan du generera klientnycklarna för denna OpenVPN installation. Du bör göra detta för varje klient som kommer använda denna OpenVPN anslutning.
Se till att ”common name” är unikt för varje framtida certifikat du skapar. Rekommenderar att du har samma namn på client som common name för att förenkla filhanteringen. Kör följande kommando för att skapa nyckelpar .crt och .key filer med namnet ’client’:

sudo . /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/build-key client

Flytta nu serverns certifikaten och nycklar till /etc/openvpn katalogen. Byt ut server.crt och server.key med de filnamn du använde.

sudo cp /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.crt /etc/openvpn
sudo cp /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.key /etc/openvpn
sudo cp /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/dh1024.pem /etc/openvpn
sudo cp /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.crt /etc/openvpn
sudo cp /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.key /etc/openvpn

För att ta bort någons access till OpenVPN så kan du köra följande kommandon. Byt ut ”commonnameförklienten” mot det common name du använde när du skapade klient-certifikatet.

sudo . /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/vars
sudo . /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/revoke-full commonnameförklienten

Konfigurera OpenVPN


Nu när filerna är skapade för vår konfiguration så kan vi gå vidare med att konfigurera server och klienter. För att hämta standardfiler kör följande kommandon:

sudo gunzip -d /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz
sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf /etc/openvpn
sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf ~/
cd

Du måste nu ändra klientkonfigurationsfil för att det ska ansluta till rätt server och använda rätt nycklelfiler. Det finns ett flertal rader man kan ändra på men till att börja med ska vi ändra raden ’remote’ så att den ansluter mot till OpenVPN servern. Öppna upp filen och ändra remote så att det står ip-adressen eller hostname till din server  följt av 1194 (porten).  T.ex. ”remote 1.2.3.4 1194” Ändra sedan raderna för ’cert’ och ’key’ så de matchar namnet på din egen certifikatfil och nyckel. När du gjort dessa ändringar tryck Ctrl+X och skriv ’y’ följt av enter-tangent för att spara.

nano ~/client.conf

Kopiera nu klient konfigurationsfiler ”client.conf” samt client nycklar och certifikat (client.crt / client.key) som finns i katalogen /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys till lokala machinen för dina klienter.

Innan vi är klara så behöver vi göra några ändringar till server konfigurationsfilen . Ändra värdena för ’cert’ och ’key’ för att peka på filerna till certifikat och nyckel som din server använder . De som skapades tidigare.

sudo nano /etc/openvpn/server.conf

Efter att det är klart så behöver du bara starta om openvpn för att konfigurationen av OpenVPN ska vara färdig:

sudo /etc/init.d/openvpn restart

RoadWarrior setup


För att konvertera OpenVPN servern till Roadwarrior konfiguration behöver man ändra serverns konfigurationt.

På servern ändrar man i filen /etc/openvpn/server.conf (eller vad du kallat den tidigare)
Lägg till följande rader i slutet (eller avkommentera motsvarande i konfiguratione):

push "redirect-gateway"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"

Byt ut 8.8.8.8 och 8.8.4.4 mot valfri DNS server du vill använda. Ovanstående använder googles publika DNS:er.
push ”redirect-gateway” gör så att all trafik på klienten går via openvpn.

 

Molntjänster – skillnad på moln och moln

Det snackas mycket om molnet och cloud hosting.

Vad är molnet?

Med molntjänster (även kallat cloud Computing) menar man möjligheten att köra serverbaserade applikationer eller program över Internet. Traditionellt så brukar man hantera applikationer inom ett företag eller en organisation genom att installera applikationen på en egen fysisk server. Dessutom så ansvarar man för drift och underhåll av både server samt applikation själva eller genom att överlåta på en extern IT-leverantör (outsourcing).

Inom molnet är det istället ofta tjänsteleverantörer som svarar för installation på sin server samt ansvarar för drift och underhåll av miljlön i egna datacenter. För att göra allt det här möjligt så brukar tjänsteleverantören använda virtualiserings-teknologi för att kunna dela upp resurserna bland olika applikationer och ”virtuella privata servrar”. På så vis kan man maximera resursutnyttjandet av de fysiska servrarna genom att tilldela precis så mycket resurser som behövs – till skillnad från det resursslöseri man riskerar att ha i en traditionell miljö.

Skillnad på moln och moln

Jag anser att olika leverantörer av molntjänster kan delas in i tre olika kategorier eller nivåer, så kallade tiers. Dessa nivåer är vad som spelar in på kvalité och pris av tjänsten.  Ju högre nivå av tjänsten desto dyrare.

Den främsta skillnaden bland olika tiers är IOPs (operationer per sekund)  kapacitet på deras lagringsplatform. Därefter kommer funktionaliteten.

IO-prestandan är så pass viktig att om du har otur att välja en leverantör som har låg prestanda eller har sparat in på lagringsmiljön kan din virtuella privata server påverkas negativt av långsam läs- och skrivkapacitet. Priset på lagringsutrymme spelar roll på prestanda!

Har man inte högt ställda krav på IOPS prestanda och hellre vill ha maximalt lagringsutrymme så kanske man inte behöver välja de dyrare tiers. Har man dock krav på prestanda så får man nog satsa på de högre tiers.

Nedan har jag försökt klassifiera olika tiers och deras egenskaper:

– Premium tier
Högst driftsäkerhet, dedicerade infrastrukturresurser med flera niors upptid SLA. Deras lagringsmiljö är oftast bland de mest kvalificerade och högpresterande som kostat miljoner att driftsätta.
Oftast egen tekniskt platform som de själva driftar och utvecklar. De lever på sitt namn och har råd att ta betalt.
Dessa leverantörer brukar även leverera sin mjukvara till företag så att de kan hosta privata moln (virtuella miljöer). Ett exempel på dessa leverantörer är VMWare.

– Enterprise tier
Steget under Premium tier. De håller hög nivå på sin infrastruktur men är inte lika stora som premium tier. De har mindre datahallar och licensierar sin mjukvara från Premium tier leverantörer. De satsar även på att kunna leverera vad de lovar vilket driver upp priser någorlunda för lagringsutrymmen (SAN i hundratusenkronors klassen) men är inte lika dyra som Premium.

– Budget tier
Billigaste billiga. Vissa begränsningar i virtualiseringsfunktioner och överbokar gärna sina resurser för att hålla låga priser till slutkunder. De kör ofta mjukvarubaserade filsystem för att kunna maximera tillgängligt lagringsutrymme på bekostnad av IOPs prestanda.   Distribuerade filsystem körs på vanliga konsument SATA diskar som har maximal lagringskapacitet, låg IOPs men även låga priser.

Hur kan man skilja på ett moln från ett annat då?
Priset!
Titta på grundpaketet från leverantören.
Kostar VPS:en man vill beställa bara mellan 50 och 120kr/må så kan man vara säker på att de sparat in på något.  Är lagringsutrymme extremt billigt så kan man vara bombsäker på att det är distribuerade filsystem som använder långsamma SATA diskar för maximalt utrymme.
En start kostnad runt 170kr/mån brukar indikera Enterprise tier och allt ovanför 250kr/mån är Premium. Priserna för lagringsutrymme springer gärna iväg till många tior per GB diskutrymme.

Virtuella Privata Servrar från Adminor

Äntligen, idag börjar Adminor ta emot förhandsbeställningar av virtuella privata servrar!

Gå in på Adminors hemsida för mer information 🙂

Adminor har valt att satsa på att erbjuda dedicerade resurser för sina VPS-tjänster. Detta gör att vi till skillnad från många konkurrenter inte ger en tjänst där prestanda går ned när många nyttjar sina VPS:er.  Genom att välja snabba lagringslösningar och servrar från Dell kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser!

Obs, vi erbjuder även Windows operativsystem på VPS:er genom vårat SPLA samarbete med Microsoft!